Regulamin serwisu internetowego

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez TraveloMed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, usług nieodpłatnych i odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.zumdoc.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 1. Administrator - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.
 5. Pacjent - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przychodnia – oznacza miejsce, gdzie Administrator wykonuje usługi na rzecz Pacjentów.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. Użytkownik może dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny.
 9. Terminarz – oznacza przypisany do Subkonta kalendarz możliwych wizyt lekarskich.
 10. Subkonto – oznacza indywidualny panel, uruchomiony przez Usługodawcę, za pośrednictwem Administratora, na rzecz pracowników lub współpracowników Administratora.
 11. Usługodawca - oznacza TraveloMed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-795), ul. Skolimowska 3/19, NIP: 521-355-65-63, REGON: 142319757, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349843; e-mail: info@zumdoc.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 12. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie zumdoc.pl.
 13. Użytkownik - oznacza Pacjenta lub Administratora.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash w wersji co najmniej 10.0 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego. Wyjątek stanowią treści samodzielnie zamieszczone przez Użytkownika, jeżeli Strona Serwisu Internetowego umożliwia dokonanie zmian.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. Podczas rejestracji Użytkownik określa typ Konta Użytkownika: Konto Pacjenta lub Konto Administratora.
 3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;
  4. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz oraz dla celów statystycznych, przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. zawarciem umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w postaci prowadzenia Konta Użytkownika;
  3. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  4. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz dla celów statystycznych oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Serwisu, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą założone zostaje Konto Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 7. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 8. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Usługi – konto Pacjenta

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Pacjentów posiadających Konto Użytkownika, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Prowadzenie Konta Użytkownika;
  2. Wykonanie rezerwacji wizyty u lekarza
  3. Zamieszczanie opinii
 2. Usługi wskazane w §5 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
 5. Użytkownik może samodzielnie dokonać rezerwacji wizyty w wybranej przez siebie Przychodni w dostępnych godzinach. W tym przypadku Użytkownik dokonując wyboru wysyła za pośrednictwem Serwisu Internetowego potwierdzenie rezerwacji wizyty, która odbędzie się na warunkach opisanych w momencie składania rezerwacji.
 6. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu Użytkownikom, posiadającym Konto Użytkownika publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności Przychodni, usług świadczonych przez Administratora i jego pracowników oraz współpracowników.
 7. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 8. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy swoje uwagi w związku z korzystaniem z wymienionych wyżej usług nieodpłatnych. Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej. Usługodawca, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu uwag.
 9. Użytkownik, który dokonał rejestracji może usunąć Konto Użytkownika samodzielnie lub zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku samodzielnego usunięcia Konta Użytkownika jest ono usuwane natychmiast po wybraniu odpowiedniej funkcji w ramach Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych.
 10. Użytkownik, który dokonał rezerwacji wizyty zgodnie z §5 ust. 5, może ją samodzielnie odwołać wybierając odpowiednią funkcję w ramach Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku gdy nie może pojawić się w umówionym terminie w Przychodni.
 11. Rezygnacja z korzystania z usługi nieodpłatnej wykonania rezerwacji wizyty u lekarza, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z wyżej wymienionej usługi.
 12. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii na Stronach Internetowych Serwisu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na właściwych Stronach Internetowych Serwisu.
 13. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 6 Usługi – konto Administratora

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Administratorów posiadających konto Administratora, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w postaci Prowadzenie Konta Użytkownika;
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi odpłatne w postaci Abonamentu.
 3. Usługi wskazane w §6 ust. 1 oraz w §6 ust. 2 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 5. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
 6. W zakresie Konta Użytkownika będącego Administratorem, Administrator ma możliwość określania dowolnej ilości:
  1. Subkont
  2. Przychodni
  3. Terminarzy
 7. Administrator w ramach Konta Użytkownika ma możliwość tworzenia i zarządzania dowolną ilością Subkont przydzielanych swoim pracownikom lub współpracownikom, określając jednocześnie ich uprawnienia w zakresie zarządzania kalendarzami, terminarzami oraz przychodniami.
 8. Administrator w ramach Konta Użytkownika ma możliwość tworzenia i zarządzania dowolną ilością przychodni oraz terminarzy.
 9. Usługa Abonament dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §4 Regulaminu oraz po dokonaniu zamówienia usługi odpłatnej na zasadach opisanych w §7 Regulaminu. Usługa Abonament jest dostępna w dwóch rodzajach: czasowym i ilościowym. Abonament czasowy charakteryzuje się nieograniczoną ilością tworzonych wizyt Pacjentów w ramach dostępnych Terminarzy w ramach obowiązywania Abonamentu. Abonament ilościowy określa cenę za tworzenie wpisu dotyczącego wizyty w ramach Terminarza.
 10. Administrator może zgłosić Usługodawcy swoje uwagi w związku z korzystaniem z wymienionych wyżej usług. Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej. Usługodawca, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu uwag.
 11. Użytkownik, który dokonał rejestracji może usunąć Konto Użytkownika samodzielnie lub zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku samodzielnego usunięcia Konta Użytkownika jest ono usuwane natychmiast po wybraniu odpowiedniej funkcji w ramach Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych.
 12. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: łamaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 7 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Usługodawcy.
 2. Administrator może składać zamówienia na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Administrator składa zamówienie, wybierając usługę odpłatną, którą jest zainteresowany, przez jej wybór na Stronie Internetowej Serwisu i wysyłając formularz zamówienia do Usługodawcy. Usługodawca przed wysłaniem zamówienia przez Administratora, prezentuje informacje o cenie.
 4. Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez Administratora Usługodawcy oferty zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Serwisu Internetowego, w tym Strony Internetowej Serwisu, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen, lub opisów usług. Jeśli zapłata za usługę odpłatną została dokonana, Usługodawca zwróci Administratorowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 11 poniżej.
 7. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zmieszczone przy danej usłudze stanowią ceny netto (bez podatku VAT) i określone są w złotych polskich;
 8. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Administratora.
 9. Administrator może dokonać przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 10. Aktywacja usługi Abonament dokonana zostanie z chwilą otrzymania potwierdzenia z PayU S.A. o pozytywnym zakończeniu transakcji, o czym Administrator jest informowany przez Usługodawcę. Czas ważności usługi Abonament jest liczony od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Administratora.
 11. Usługodawca wystawia na rzecz Administratora i udostępnia w ramach Konta Użytkownika fakturę VAT w formacie PDF, obejmującą zamówione usługi. Dokument ten nie stanowi faktury VAT przesyłanej w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2011r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz 535, z późn.zm) art.106 ust. 10 i 11 wraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Administrator jest zobowiązany do pobrania faktury w formacie PDF i wydrukowanie jej używając do tego celu bezpłatnego programu komputerowego Adobe Acrobat Reader.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Usługodawca i Pacjent zgodnie postanawiają, a Pacjent przyjmuje do wiadomości, że Pacjentowi, ze względu na okoliczność, iż świadczenie usług nieodpłatnych rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia Umowy, nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

§ 9 Zwrot należności

 1. Usługodawca dokonuje zwrotu Administratorowi należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. odstąpienia od umowy przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 Regulaminu;
  2. odstąpienia od umowy przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 3 § 15 ust. 4 Regulaminu;
 2. Usługodawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Administratora, po uprzednim wezwaniu Administratora do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Administratora na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w ust 2 powyżej, Administrator nie przekaże Usługodawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Usługodawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy, zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Administratora błędnych danych wymaganych do przelewu. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Administratora.

§ 10 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych i odpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni Roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy).
 2. O planowanych przez Usługodawcę przerwach lub zakłóceniach w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, Usługodawca poinformuje z wyprzedzeniem Użytkowników posiadających Konto Użytkownika w formie wiadomości elektronicznej.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Administratorami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Administratorem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcy lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 7. Usługodawca nie jest stroną pomiędzy Użytkownikami w zakresie świadczonych Usług przez Administratorów na rzecz Pacjentów w ramach zarezerwowanych wizyt Pacjenta.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Administrator jest w pełni odpowiedzialny za zamieszczane przez siebie treści w ramach Konta Użytkownika i zobowiązany jest do podawania informacji zgodnych z ich stanem faktycznym.
 2. Administrator jest w pełni odpowiedzialny za działania jego pracowników lub współpracowników, jak za swoje własne, którym udzielił dostępu w ramach Subkonta.
 3. Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.
 6. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach w ramach korzystania z usług, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 7. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcy umieszczonych przez niego treści.
 9. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika, Użytkownik taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 14 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawcy Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
 5. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.
 6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 8. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa. Użytkownik będący Pacjentem, dokonując rezerwacji wizyty upoważnia Usługodawcę do przekazania swoich danych osobowych
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 10. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 12. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznych.
 13. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

§ 15 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami §5 ust 9 oraz §6 ust 11.
 3. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (czternaście) dni.
 4. Jeżeli Użytkownikiem, któremu Usługodawca wypowiedział umowę jest Administrator, który posiada aktywne i opłacone usługi odpłatne, Usługodawca, dokonuje zwrotu należności proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu ważności Abonamentu, w przypadku Abonamentów czasowych lub wartość niewykorzystanego limitu przedpłaconych wizyt w ramach Abonamentu.

§ 16 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.
 5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 03.10.2012.